Elektriliste sõidukite soetamine

NB! Täna avatud toetusmeedet ei ole, aga Vabariigi Valitsus on välja öelnud, et novembris avaneb. Tingimused ei ole täna kinnitatud.

Info toetuse kohta

NB! Elektrisõidukite ostutoetus samadel tingimustel ei jätku. Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsioonimisteerium tellisid lühiuuringu uute toetusvoorude fookusteemade ja kriteeriumide välja töötamiseks. Uuring valmis juunis 2021 ja annab sisendi uuele toetusele. Pärast uuringut hakkab riik välja töötama tulemuste pealt uut toetust.

 

Meetme eesmärk on süsinikdioksiidi emissiooni vähendamine Eesti transpordisektoris elektrisõidukite ulatuslikuma kasutuselevõtu abil ning elektritranspordi propageerimine. Toetust andsime Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Projekti elluviimine

Mida ja millal teha?

  1. Sõlmige auto ostu-müügileping või liisinguleping ja kaskokindlustuse leping ning registreerige auto Transpordiameti registris.
  2. Kui soovisite GPS-seadme paigaldamist, võtke ühendust teenusepakkujaga. Hanke tulemusel on elektrisõidukite meetmest toetust saanud autodele seireteenuse pakkuja CarCops OÜ. GPS-seadme paigaldamiseks võtke ühendust CarCops OÜ-ga telefonil 55 900 656, info@carcops.ee või astuge läbi Marja 7, Tallinn.
  3. Esitage maksetaotlus ja projekti lõpparuanne enne projekti perioodi lõppu.
  4. KIK maksab toetuse välja.
  5. Kui Te ei soovinud GPS-seadme paigaldamist, esitage kuni 80 000 km läbimiseni iga aasta 15. jaanuariks E-toetuse kaudu järelaruanne.
  6. Kuni 80 000 km läbimiseni esitage iga aasta 15. jaanuariks E-toetuse kaudu taastuvenergia tarbimist tõendavad dokumendid (vaadake täpsemalt korduma kippuvate küsimuste alt).

Korduma kippuvad küsimused

Meetme eesmärk on Eesti transpordivaldkonna CO2 heite vähendamine, seetõttu on seatud kohustus, et nelja aasta jooksul peab toetusega soetatava elektriautoga läbima vähemalt 80 000 km ja sellest vähemalt 80% Eestis. Kohustuse täitmist tuleb KIKile tõendada.

Meetme raames loetakse keskmiseks tavaauto CO2 heiteks 1,97 tonni CO2 10 000 km kohta. Taotluse näitajate lehele märkige CO2 vähenemine oma eeldatavast läbisõidust lähtudes. Näiteks kui soetate ühe auto ja plaanite sellega aasta jooksul 20 000 km läbi sõita, sisestage taotluse näitajate tabelisse algväärtuseks null ja sihtväärtuseks 3,94 CO2 ekv tonni. Kui soetate 3 sõidukit ja Teie oodatav läbisõit aastas on 30 000 km auto kohta, sisestage näitajate tabelissse sihtväärtuseks 17,73 CO2 ekv tonni. (Kolme auto läbisõit 3 x 30 000 km = 90 000 km aastas, 9 x 1,97 tonni CO2 = 17,73) Kõikide näitajate algväärtused peavad olema nullid.

Määruse järgi võib projekti periood olla kuni üks aasta. Arvestatud on, et see on piisav aeg auto tellimiseks ja kätte saamiseks. Projekti perioodil peab auto valdus toetuse saajale üle minema ja toetuse saaja peab esitama projekti lõpparuande ja maksetaotluse. Põhjendatud juhul võib projekti perioodi pikendada, aga kui toetuse saaja ei jõua abikõlblikkuse perioodil kõiki eelnimetatud toiminguid sooritada, kaotab ta õiguse toetust saada.

Liisinguleping peab olema sõlmitud Eesti krediidiasutusega, välisriikide krediidiasutuste filiaaliga või Eestis erandi alusel tegutseva krediidiandjaga, kelle vastav staatus on avaldatud Finantsinspektsiooni turuosaliste registris. Nimekiri on leitav siit. 

Liisinglepingut sõlmides peab arvestama, et elektrisõiduki esmane sissemakse oleks vähemalt 5000 eurot. Liisinglepingu kasutamisel maksab KIK toetuse summa 5000 eurot, millest eraisikust taotleja puhul on kinni peetud tulumaksu osa 20%, otse liisinguandja kontole, kus see tuleb lugeda liisinguvõtja makseks auto eest. Seda peab liisinglepingu sõlmimisel ja maksegraafiku kokku leppimisel tähele panema. Esmane sissemakse on toetuse saaja omafinantseering ja see peab olema tasutud enne toetuse väljamaksmist. Kulu on abikõlblik vaid juhul, kui liisingu esmane sissemakse on tasutud.

Toetuse saaja on kohustatud liisingulepingus sätestama tingimuse, mille kohaselt kindlustusjuhtumi toimumise korral tasutakse kindlustushüvitis liisinguandjale, kes kannab juhul, kui kindlustushüvitis on suurem kui liisinguvõtja (toetuse saaja) elektrisõiduki liisingulepingust tulenev kohustuste jääk liisinguandja ees, liisingukohustuste kustutamisest ülejääva kindlustushüvitise viie tuhande euro ulatuses keskkonnainvetseeringute Keskusele.

Tarbitud elektrienergia päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis või teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud ja Eesti päritolutunnistuste registris kustutatud päritolutunnistust. Päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mille võib osta toodetud elektrienergiast eraldi. Üks päritolutunnistus on üks megavatt-tund.

Võite võtta ühendust mõne elektrimüüjaga (ei pea enda elektrimüüja olema, võib olla mõni teine elektrimüüja, sest elektrit ja päritolutunnistusi müüakse eraldi) ning küsida pakkumust oma tarbimise ulatuses päritolutunnistuste tühistamiseks.

Kui teie elektritarbimise pakett näeb ette taastuvenergia kasutamist (tarbite kodus või ettevõttes roheelektrit), saate esitada oma elektrilepingu ja tarbimisandmete info, mis katab elekrtisõiduki(te) energiakulu.

Kui omate taastuvenergia tootmisseadet, võite esitada tootmise ja tarbimise andmed, mis katavad elektrisõiduki(te) energiakulu.

Toetuse saaja kohustused jäävad kehtima kuni läbisõidunõude täitmiseni: vähemalt nelja aasta jooksul tuleb elektriautoga läbida 80 000 km. Juhul kui läbisõidunõue täidetakse varem, vabaneb ka toetuse saaja oma toetusega seotud kohustustest varem. Kui autot soovitakse müüa või vastutava kasutaja õigusi edasi anda enne läbisõidukohustuse täitmist, tuleb sellest KIKile teada anda ja elektrisõiduki uus omanik või liisingulepingu ülevõtja peab nõustuma toetusega kaasnevad kohustused üle võtma. KIK kontrollib, kas auto uus omanik või vastutav kasutaja vastab taotlejale esitatud nõuetele.

Toetuse saamise õigust ei saa loovutada.

Hanke tulemusel on elektrisõidukite meetmest toetust saanud autodele seireteenuse pakkuja CarCops OÜ. GPS seadme paigaldamiseks võtke ühendust CarCops OÜ-ga telefonil 55 900 656, info@carcops.ee või astuge läbi Marja 7, Tallinn. Andke paigalduse soovist teada võimalikult varakult koos esinduse infoga, kus auto asub. CarCopsi tehnik paigaldab GPS seadme esinduses ja saadab paigaldusakti Teie e-postile allkirjastamiseks. Esindusest saate kätte komplektse auto ning ei pea läbisõiduandmete esitamise pärast muretsema. Kõik toimib automaatselt. Rohkem infot ja kontaktid leiate ka kodulehelt.

Seireteenusega võite liituda ka hiljem, kuid enne 80 000 kilomeetrise läbisõidu täitumist. Sellisel juhul andke oma soovist kõigepealt teada E-toetuse keskkonna kaudu.

CarCops OÜ selgitus teenuse sisu kohta: Kui räägitakse GPS jälgimisest, siis arvatakse automaatselt, et jälgitakse igat liigutust. CarCops kinnitab, et päris nii see ei ole. KIKi hankes oli nõue salvestada ainult hodomeetri näitu masina ajust, seega töötasid CarCops ja GPS seadmete tootja välja spetsiaalse tarkvara, mis võimaldab seadme GPS-mooduli välja lülitada. Asukohta seega ei jälgita, vaid salvestatakse serverisse kõigest 2 parameetrit – hodomeetri näit ja mobiilioperaatori kood, mis näitab, kas auto on Eestis või välisriigis. Andmed edastatakse korra kvartalis KIKile ja peale edastamist kustutatakse CarCopsi serverist.

Jah, kaskokindlustuse olemasolu on üks toetuse välja maksmise eeldustest ja vähemalt kuni 80 000 km läbimiseni peab elektrisõiduk olema pidevalt kaskokindlustusega kaetud. KIK võib seda pisteliselt kontrollida.

Elektrisõiduki hävimise, varguse või röövimise korral nõutakse toetus tagasi, arvestades kindlustushüvitise suurust ja auto ajalise kasutuse proportsiooni. See tähendab, et toetus nõutakse tagasi, arvestades, et autot tuleb kasutada nelja aasta jooksul vähemalt 80 000 km läbimiseks peamiselt Eestis ja seda, kui palju sellest kohustusest on veel protsentuaalselt täitmata – sama protsenti kohaldataksegi tagasinõutava summa leidmiseks väljamakstud toetusest. Sealjuures kindlustushüvitist ei ületata.

Kui pärast toetuse eraldamist selgub toetuse saaja jaoks, et ta ei suudaks toetusega kaasnevaid kohustusi täita (näiteks läbisõidukohustust 80 000 km nelja aasta jooksul), siis palume sellest esimesel võimalusel KIKile teada anda. Nii saame toetuse saaja jaoks parima võimaliku lahenduse leida ja vajadusel vabastada kasutamata jääva toetussumma meetme eesmärgi täitmiseks. Toetuse saaja peab eelkõige oma võimalusi hindama ja kui selgub, et mingil põhjusel ei soovita või ei ole võimalik kavandatud sõidukeid ettenähtud ajal soetada, tuleks sellest KIKi teavitada. Toetuse saamise õigusest loobumine ei põhjusta karistusi.

Kui ettevõte taotles toetust mitme elektrisõiduki ostuks, kuid üks või mitu planeeritud elektrisõidukit jäetakse välja ostamata, siis makstakse toetus välja soetatud sõidukite eest. Toetuse saaja ei pea sellisel juhul loobuma kogu eraldatud taotlusest.

Narva mnt 7a, Tallinn, 15172

Telefon: +372 627 4171

E-post: info@kik.ee

Avatud: E-R 9.00 - 17.00